Regulamin

Regulamin programu
Certyfikat Konsumencki Dobra Opinia

Organizatorem ogólnopolskiego programu „Certyfikat Konsumencki Dobra Opinia” jest Grupa Marga s.c.  z siedzibą w Gliwicach, przy ul Makowskiego 10 o numerze NIP 6312661654, Regon 363964260

Celem programu „Certyfikat Konsumencki Dobra Opinia” jest:

 • promowanie firm – rzetelnych, uczciwych, świadczących usługi wysokiej jakości i  przestrzegających praw konsumenta,
 • weryfikacja opinii konsumentów o firmach biorących udział w programie,
 • wsparcie firm handlowo-usługowych w działaniach marketingowych.

Warunki uczestnictwa:

Program przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową lub usługową, w tym sklepy internetowe, co najmniej jeden rok od daty zgłoszenia do programu.

§1 Zgłoszenie

Przystąpienie do programu i weryfikacja są bezpłatne dla uczestnika.

Zainteresowani programem – przedstawiciele firm mogą zgłaszać się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://ckdo.pl/przystap-do-programu/.
W czasie zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest zaakceptować:

 • regulamin programu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§2 Weryfikacja

Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu 14 dni roboczych następuje weryfikacja.

Ma ona na celu zapoznanie się z opiniami i informacjami dostępnymi w intrenecie, dotyczącymi kontaktu firmy z klientami oraz sprawdzenie zgłoszonej firmy w UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w bazie wyroków dotyczących praktyk ograniczających konkurencję, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sprawach o uznanie klauzuli za niedozwolone.

Koordynator podejmuje decyzję o możliwości wpisu firmy oraz otrzymania pakietu CKDO, gdy weryfikacja wykaże, że firma posiada minimum 90% pozytywnych opinii we wszystkich ogólnodostępnych wpisach na stronach internetowych oraz nie figuruje w bazie wyroków UOKiK

 • Mniejsza ilość pozytywnych opinii (mniej niż 90%) uniemożliwia otrzymanie certyfikatu.
 • Koordynator programu podejmuje ostateczną decyzję o wynikach weryfikacji.
 • Koordynator ma prawo również nie dopuścić firmy do etapu weryfikacji, jeżeli informacje ogólnodostępne będą wskazywały na nieprzestrzeganie praw konsumenckich i reklamacyjnych.

§3 Wyniki weryfikacji

W ciągu 3 dni od zakończenia czynności sprawdzających, uczestnicy otrzymują w formie elektronicznej decyzję o wynikach weryfikacji i możliwości uzyskania rocznego pakietu Certyfikatu Konsumenckiego Dobra Opinia.

Uczestnicy, którzy nie przeszli pozytywnie weryfikacji, mogą przystąpić ponownie do programu po upływie 12 miesięcy.

Uczestnicy programu, mogą w ciągu 7 dni w formie pisemnej odwołać się od wyników weryfikacji.

§4 Wpis firmy jako uczestnika programu, opłaty

Wpis firmy i otrzymanie pakietu  CKDO, to koszt 350 zł brutto.

Opłatę należy przelać na konto organizatora do 7 dni od daty otrzymania faktury

Zgłaszając chęć nabycia pakietu CKDO oraz podając dane do faktury, zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem.

Po zaksięgowaniu wpłaty firma zostanie wpisana jako uczestnik programu na stronie https://ckdo.pl i otrzyma pakiet:

 • potwierdzenie wpisu w formie certyfikatu w wersji papierowej,
 • potwierdzenie wpisu w formie certyfikatu w wersji elektronicznej,
 • logo w wersji elektronicznej,
 • prawo do posługiwania się logo Certyfikatu Konsumenckiego Dobra Opinia oraz Certyfikatem Konsumenckim Dobra Opinia  w celach marketingowych firmy,
 • wpis Uczestnika programu do bazy firm na stronie www.ckdo.pl.
 • utworzenie wizytówki firmy na stronie www.ckdo.pl i otrzymanie linku do wizytówki.
 • podlinkowana grafika przekierowująca na wizytówkę

Prawo do wykorzystywania logo Certyfikatu Konsumenckiego Dobra Opinia oraz Certyfikatu Konsumenckiego Dobra Opinia jest ważne przez 1 rok od daty wydania certyfikatu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Informacje i dokumenty otrzymane przez uczestników, są poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów Programu na okres uczestnictwa firmy w Programie Certyfikat Konsumencki Dobra Opinia.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i weryfikację swoich danych oraz wydanie oceny przez organizatora programu.
 3. Firma uczestnicząca w programie może w dowolnej chwili odstąpić bezpłatnie od uczestnictwa w programie. Po uzyskaniu certyfikatu koszty uczestnictwa nie podlegają zwrotowi. Informację o odstąpieniu od programu należy przesłać do organizatora w formie papierowej lub elektronicznej.
 4. Reklamacje organizator rozpatruje w ciągu 7 dni roboczych. Wszelkie uwagi związane z programem rozpatrywane będą indywidualnie. Spory nierozwiązane rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby organizatora.
 5. Organizator może pozbawić Uczestnika prawa do posługiwania się certyfikatem i wykluczyć go z programu, jeżeli zostanie zgłoszone naruszenie niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu propozycji odnowienia certyfikatu.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Faktura w formie papierowej będzie wysyłana na prośbę Uczestnika.
 8. Używanie logo Certyfikatu Konsumenckiego Dobra Opinia lub Certyfikatu Konsumenckiego Dobra Opinia bez zgody Organizatora niesie ze sobą skutki prawne.

 

Prawo do wykorzystywania pakietu CKDO  jest ważne przez 1 rok od daty wydania certyfikatu.